top of page
DSGVo

Elke Giesin

Naturläkare för djur

Klassisk homeopati, cert. Leech terapeut –  hirudopuncture, radiesthesia, Schuessler-salter

Bachblommor enligt Dr. Edward Bach, certifierad enzymterapeut för människor och djur

Certifierad nutritionist specialiserad på hundar och katter

certifierad konsult för diabetes hos hund och katt

certifierad BICOM bioresonansterapeut

Dataskydd

 

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara z. B. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter registreras automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är i första hand teknisk data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

 

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

 

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detaljer finns i dataskyddsförklaringen under "Rätt till begränsning av behandling".

2. Hosting

 

Extern hosting

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (hoster). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Det kan i första hand vara IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktdata, namn, webbåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Hostern används i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) och i intresset av ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör ( artikel 6 punkt 1 lit f GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla sina prestationsförpliktelser och kommer att följa våra instruktioner i förhållande till dessa uppgifter.

Ingående av avtal för orderhantering

För att säkerställa en dataskyddskompatibel behandling har vi slutit ett orderhanteringsavtal med vår värd.

 

3. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Djurnaturläkare Elke Giesin

Weberstrasse 6, 24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49 (0)174 961 18 40

E-post: elkegiesin@web.de

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra ansvarar för de ändamål och medlen för behandling av personuppgifter  (t.ex. namn, e-postadresser etc.) bestämmer.

 

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

 

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

 

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR NÄR SOM HELST RÄTT ATT INvända MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅENDE FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ KAN FINNAS I DENNA DATASEkretesspolicy. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL FÖR BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHET INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21 PERSONLIGT ELLER OM DU ÄR UNDER FÖRSÄLJANDE. ANVÄND DIREKTANNONS, DU HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST INKOMST MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN OMFATTNING SÅDAN DIREKTREklam. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN (INvändning ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

 

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

 

SSL resp. TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL eller Om TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

 

Information, radering och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter när som helst . Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

 

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på adressen som anges i förlaget. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:
 

 • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under hela undersökningen har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
   

 • Om behandlingen av dina personuppgifter skett/görs olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
   

 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
   

 • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) GDPR, måste dina och våra intressen vägas. Så länge det inte är klart vems intressen som råder har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat behandlas.

 

Invända mot reklammeddelanden

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

 

4. Datainsamling på denna webbplats

 

småkakor

Vissa av webbplatserna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.
 

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök .
 

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

 

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om ett motsvarande samtycke begärdes (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 (a) GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

 

I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsförklaring.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 

 • Webbläsartyp och webbläsarversion

 • operativsystem som används

 • Hänvisningsadress

 • Värdnamnet på den åtkomstdator

 • Tid för serverförfrågan

 • IP-adress
   

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

 

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

 

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

 

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6 Punkt 1 lit b GDPR, om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades.

 

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

 

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

 

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) och/eller på våra legitima intressen (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR), eftersom vi har ett legitimt intresse i effektiv handläggning av förfrågningar riktade till oss.

De uppgifter du skickat till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

 

kommentarsfunktion på denna webbplats

För kommentarsfunktionen på denna sida lagras, förutom din kommentar, information om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte postar anonymt, det användarnamn du har valt.

 

Lagringstiden för kommentarerna

Kommentarerna och tillhörande data (t.ex. IP-adress) lagras och finns kvar på denna webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

 

rättslig grund

Kommentarerna lagras på grundval av ditt samtycke (Artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

 

Behandling av data (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den mån de är nödvändiga för upprättandet, innehållet eller ändringen av rättsförhållandet (inventariedata). Detta är baserat på artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som är nödvändig för att användaren ska kunna använda tjänsten eller fakturera användaren.

 

De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas efter slutförandet av beställningen eller avslutande av affärsrelationen. Lagstadgade lagringstider förblir opåverkade.

bottom of page